THERM

THERM

ฟรี
THERM คือตึกส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับ windows
คะแนนผู้ใช้
1.0  (1 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.4
รุ่นล่าสุด:
6.3 (ลองดู)
THERM เป็นของรัฐของคนศิลปะ Microsoft Windows™-จากคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมที่ Lawrence Berkeley National ห้องทดลองของ(LBNL)สำหรับใช้งานมาใช้งานโดยสร้างส่วนประกอบ manufacturers นกวิศวก, สืวกนักเรียนการสร้างและคนอื่นสนใจในความร้อนการถ่ายโอนข้อมูลแล้ว
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: