Steelray Project Viewer

Steelray Project Viewer

Steelray Project Viewer là một dự án xem cho Microsoft Project
Người dùng đánh giá
4.5  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 10 giải thưởng
Các tổ chức cần chia sẻ thông tin về những hiện kế hoạch với toàn bộ ban tham mưu hay liên quan đội cho mỗi dự án và tất nhiên với người quản lý. Đây có thể là một đắt quá trình nếu chúng dùng nhà Microsoft Project và lái nó cho mọi người dùng. Với Steelray Project Viewer này được giải quyết bởi một phần nhỏ của cái giá phải trả, làm một người thông minh và chắc là hàng chợ phải là giải pháp.
Với phần mềm này, mỗi thành viên của một nhân viên có thể có phần mềm đã được cài đặt, dùng nó để xem những thông tin rằng người quản lý muốn chia sẻ nào, gặp đến điểm giới hạn. và tất cả yêu cầu tổ chức buộc phải đi.
Thông tin được cập nhật vào: