Microsoft Visual C++ 2005 Express

Microsoft Visual C++ 2005 Express

Miễn phí
Cho phép anh để viết đã ứng dụng cho.NET khuôn khổ
Người dùng đánh giá
3.9  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.2
Phiên bản mới nhất:
8.0.50727 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Visual C++ language 2005 Express Bản gồm có một hoàn toàn ISO-compliant đỉnh điểm của Standard Template Library (STL). STL là một đại tướng mục đích thư viện của thuật và dữ liệu cai đó dựa trên một quan niệm chính xác được biết đến như một giống loài chương trình.
Thư viện gồm công-te-nơ lớp-như là toạ độ, hàng, danh sách, và bản đồ-đang thực hiện bằng C++ language mẫu. Đây làm việc với bất kỳ kiểu dữ liệu, kể cả đều được xây dựng-trong phòng kiểu này cũng như bất kì loại xác định mình. Cái Visual C++ language 2005 công cụ này mới ECMA C++language/CLI tiêu chuẩn để viết đơn giản chưa mạnh mã cho.NET khuôn khổ của Common Language Runtime (CLR). Dùng Visual C++ language, anh có thể viết lớp các thư viện, an ủi các ứng dụng, hay Windows Forms ứng dụng.
Visual C++ language 2005 cũng cho anh dùng C++ language để xây dựng 32-chút thổ dân mã lệnh đơn đó có thể truy cập toàn bộ Standard C và C++ language các thư viện. Anh cũng có thể lẫn lộn thổ dân và cố mã trong một dự án, đưa anh tỷ lệ sinh dùng tồn tại các thư viện có khỏe như vậy.NET khuôn khổ học cùng ứng dụng.

Mạnh ngôn Ngữ và các thư viện
· Create đã xoay xở và thổ dân C++ language ứng
· Chuẩn conformant, optimizing C++ language compiler
· Standard Template Library (STL)
· Dùng nhóm ba cái thư viện làm tăng doanh số
More Secure C++ language
· An toàn C Runtime thư Viện (CRT)
· Dùng vật đệm xâm lược phát hiện
Visually Design Windows Applications
· Visual thiết kế bề mặt
· Toolbox
· Tài Sản Cửa Sổ
· Bị đứt dây
· Toolstrip kiểm soát
· Đơn kiểm soát
· Container điều khiển
· WebBrowser kiểm soát
· MaskedTextBox kiểm soát
· Nền công Nhân thành phần
· NotifyIcon kiểm soát
· TreeView kiểm soát
· ListView kiểm soát
Thông tin được cập nhật vào: