Boot BMP Changer

Boot BMP Changer

Miễn phí
Nó cho phép anh để thay đổi Windows XP nạp hoạt hình khi anh bắt đầu PC
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   740 KB
Nó cho phép anh để thay đổi Windows XP nạp hoạt hình khi anh bắt đầu PC. Cái đồ họa diện làm chương trình dễ sử dụng và nó sẽ đến cùng với nhiều thời trang ảnh. Cũng kiểm toán hàm kiểm tra người các sơ đồ bit trong chương trình thư mục và thêm bất hợp lệ tập tin vào danh sách để dùng chương trình. Boot BMP Changer sử dụng hai thẻ đó có thể được thêm vào giày của cô.ini hồ sơ thay đổi hoạt hình biểu tượng cho một tĩnh mảng ảnh.
Thông tin được cập nhật vào: